Корисни информации

ПРИВАТНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

 

Сите информации што сте ги внеле за да станете член на нашата страница нема да бидат споделени со компании или поединци од трета страна.

 

Сите информации што сте ги внеле во контакт формуларите на нашата страница нема да бидат споделени со компании или лица од трета страна.

 

Нашиот сајт може да испраќа информации за кампањата, информации за нови производи и промотивни информации до своите клиенти и членови во одредени периоди. Нашите членови можат да направат секакви избори за тоа дали да добиваат или не такви информации додека стануваат член, а потоа овој избор може да се смени во делот за информации за сметката откако ќе се најавите како член.

 

Само вие можете да пристапите и да ги промените сите информации што ги давате додека станувате член. Ако безбедно ги заштитите информациите за најавување на вашите членови, не е можно другите да пристапат и да ги менуваат информациите за вас.

 

Информациите за плаќање што сте ги внеле на нашата страница за време на нарачката не се зачувуваат или поддржани на кој било начин. Откако ќе се изврши вашата трансакција за плаќање преку вашата банка, информациите за потврда/неодобрување се испраќаат до нашиот систем и која било ваша информација освен оваа информација не може да ја види ниту еден од нашите вработени.

 

PRIVATNOST I BEZBEDNOST NA VAŠITE LIČNI INFORMACII

 

Site informacii što ste gi vnele za da stanete člen na našata stranica nema da bidat spodeleni so kompanii ili poedinci od treta strana.

 

Site informacii što ste gi vnele vo kontakt formularite na našata stranica nema da bidat spodeleni so kompanii ili lica od treta strana.

 

Našiot sajt može da ispraḱa informacii za kampanjata, informacii za novi proizvodi i promotivni informacii do svoite klienti i členovi vo odredeni periodi. Našite členovi možat da napravat sekakvi izbori za toa dali da dobivaat ili ne takvi informacii dodeka stanuvaat člen, a potoa ovoj izbor može da se smeni vo delot za informacii za smetkata otkako ḱe se najavite kako člen.

 

Samo vie možete da pristapite i da gi promenite site informacii što gi davate dodeka stanuvate člen. Ako bezbedno gi zaštitite informaciite za najavuvanje na vašite členovi, ne e možno drugite da pristapat i da gi menuvaat informaciite za vas.

 

Informaciite za plaḱanje što ste gi vnele na našata stranica za vreme na naračkata ne se začuvuvaat ili poddržani na koj bilo način. Otkako ḱe se izvrši vašata transakcija za plaḱanje preku vašata banka, informaciite za potvrda/neodobruvanje se ispraḱaat do našiot sistem i koja bilo vaša informacija osven ovaa informacija ne može da ja vidi nitu eden od našite vraboteni.